Наука

Навчально-методичний практикум " Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів"

Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [навчально-методичний практикум для студентів денної та заочної форм навчання  напряму підготовки "Правознавство"] / А.В. Грубінко, В.М. Кравчук. Тернопіль, 2016. - 106 с.  


Навчально-методичний посібник " Історія держави і права зарубіжних країн"

Автор-упорядник : к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко  


Навчальний посібник "Історія держави і права зарубіжних країн"

Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник / А.В. Грубінко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан , 2014 . - 656 с.  


Україно-Британські відносини 1991-2004

Автор-упорядник : к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко


Навчально-методичний посібник "Вища освіта і болонський процес"

Автор-упорядник : к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко


Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"

Автор-упорядник - к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко.  


Навчальний посібник " Історія держави і права зарубіжних країн"

Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн : Навчальний посібник. Тернопіль. 2010. - 392 с.  


Навчально-методичні матеріали "Логіка для юристів"

Автор-упорядник - к.і.н., доц. кафедри теорії та історії держави і права А.В. Грубінко    


Проблеми захисту прав і свобод людини в Україні

Круглий Стіл на тему :"Проблеми захисту прав і свобод людини в Україні", який провела кафедра теорії та історії держави і права 7 грудня 2016 р.      


Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції Матеріали круглого столу "ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ПРОСТОРУ"


Правозастосування: теорія, методологія та практика

Збірник матеріалів Міжнародної юридичної науково-практичної конференції Матеріали круглого столу "УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА - СВІТОЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ УРОКИ ТА СУЧАСНІ РЕАЛІЇ"


Історія вчень про державу і право

Подковенко Т.О. Історія вчень про державу і право : навчально-методичні матеріали / Т.О. Подковенко . - Тернопіль: Вектор, 2016 . - 148 с. Упорядник - Подковенко Т.О. к.ю.н., доцент каферди теорії та історії держави і права юридичного факультету  ТНЕУ


Історія політичної і правової думки в Україні

Упорядник - Подковенко Тетяна Олександрівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ Навчально-методичні матеріали для студентів напряму підготовки "Правознавство"


Історія вчень про державу і прав ( опорний конспект)

Укладач - Т.О. Подковенко - к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету.


Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадського суспільства в Україні

Кравчук В.М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадського суспільства в Україні(теоретико-правові аспекти) : Монографія. - Тернопіль : ТзОВ "Терно-граф", 2011.- 260с.


Основи правознавства

Васильків І.Д., Кравчук В.М. Основи правознавства : підручник для 9 класу загальноосвітніх  навчальних закладів / І.Д. Васильків, В.М.Кравчук . - Тернопіль : Астон, 2017. - 280 с.    


Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. – 3-є вид., змін. й доп.

Кравчук М. В. Проблеми теорії держави і права (опорні конспекти): Навч. посіб. для студ вищ. навч. закл. – 3-є вид., змін. й доп. / М.В. Кравчук (авт.-упоряд.) – Тернопіль: Екон. Думка, 2016. – 420 с. (24,5 ум.др. арк.)   У навчальному посібнику висвітлено основні проблеми теорі держави і права, що базуються на плюралізмі юридично науки. Подані основні концепці (іде) розумінняправатадержави, типологіюізагальнухарактеристикуправових систем сучасності,  сутність,  значимість порівняльного правознавства.  У ньому враховані сучасні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених у галузі теорі державиіправа, новінормативно-правовіакти, поданізагальнірекомендаці для поглибленого вивчення теорі держави і права.  Структурно книга побудована у формі коротких відповідей у схемах,      таблицях.  Це допоможе читачам більш ефективно й детально ознайомитися з одним із варіантів відповіді на важливе питання правознавства.     Матеріали рекомендуємо не тільки студентам із спеціальності  “правознавство”,  які вивчають аналогічний до назви посібника навчальнийкурсабокурс “Правовісистемисучасності”, айабітурієнтамівсім, хтоцікавитьсяпроблемамирозвиткуюридично науки. Навчальнийпосібникпідготовленовтомучислінаматеріалах, здобутих під часучасті авторавамериканськійурядовій програмі “Громадськізв’язки”   – проект “Гармонія”. РекомендованододрукуВченоюрадою Тернопільськогонаціонального економічногоуніверситету (Протокол№6 від 27 квітня 2016р.)


Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.

Кравчук М. В. Теорія держави права (опорні конспекти): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Кравчук. – Вид. 3-є, переробл. й доповн. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 524 с. (30, 5 ум. др. арк.).   Навчальний  посібник  з  курсу  ―Теорія  держави  і  права‖  (опорні конспекти)     підготовлений      відповідно     до   програми      з  базової, фундаментальної            навчальної          юридичної           дисципліни, загальнотеоретичної юриспруденції для юридичних факультетів вищих навчальних  закладів,  з  врахуванням  основних  вимог  МОНУ  щодо впровадження  Болонського  процесу  навчання  (модульно-рейтингової системи).    У   навчальному      виданні    враховано     основні    розробки провідних вчених-юристів країн світу і своєрідно, найбільш спрощено і доступно, у вигляді схем, діаграм і таблиць, висвітлено основні засади, принципи, нові підходи розвитку державно-правової матерії, пізнання її  найважливіших,      загальних    закономірностей,     розкрито    сутність, поняття,     дефініції,   визначення      основних     термінів,     проведено порівняльну     характеристику      різних   державно-правових        явищ    та інститутів,   узагальнено   рекомендації   щодо   поглибленого   вивчення теорії   держави   і   права.   Весь   поданий   матеріал,   для   забезпечення функціонування       модульно-кредитної        системи     й   оцінки    знань, об’єднаний     у   навчальні    кредити,    на   основі,   яких    сформовані, виокремлені      різнопланові,     багатовекторні      завдання     у   вигляді модульних комплексів. Форма викладу матеріалу у посібнику суттєво полегшує      пізнання    питань     загальнотеоретичної       юриспруденції, підвищує ефективність опанування теорією держави і права.


Одним із пріоритетних напрямків діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Зокрема, було опрацьовано такі теми:

1.  Розвиток держави і права України у першій четверті ХХ ст. (за результатами опрацювання даної теми у 2002-2007 рр. були опубліковані 32 наукові статті у фахових наукових виданнях. У 2004 році на кафедрі під керівництвом завідувача кафедри, доц. М. Кравчука стажистом Т. Подковенко була підготовлена кандидатська дисертація на тему: «Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР)».

  1. Розвиток держави і права України в першій половині ХХ ст. (за результатами роботи над темою підготовлено більше 50 статей у фахових та інших виданнях, у 2011 році опубліковано монографії доц. В. Ухача «На фронті духовної боротьби: державотворча діяльність ОУН в царині культури та освіти (20-40 рр. ХХ ст.)» та Л. Рябошапко, Г. Грабовської «Конституційне законодавство про освіту в Україні: ретроспектива та перспектива (1917-2011 рр.)», а також під керівництвом завідувача кафедри М. Кравчука викладачем кафедри Г. Грабовською підготовлено кандидатську дисертацію на тему «Огранізаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917 – 1921 рр.» і у зв’язку з відсутністю аспірантури в ТНЕУ у 2010 р. успішно захищено у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка.)

  2. Розвиток держави і права України в ХХ ст. (розробка теми продовжується. Вже опубліковано 45 наукових статей у фахових та інших наукових виданнях, у 2014 р. викладач кафедри А. Баран під керівництвом д.ю.н., проф. В. Макарчука успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Діяльність депутатів-українців у австрійському парламенті (1897-1918 рр.): історико-правове дослідження» в Національному університеті «Львівська політехніка», а за результатами розробки затвердженої теми планується видання монографій.)

Внаслідок проведеної дослідницької роботи на кафедрі сформувалася наукова школа щодо дослідження особливостей розвитку держави і права в Україні у ХХ столітті.

Для апробації наукових розробок у сфері юриспруденції викладачі кафедри організовують і постійно проводять круглі столи, конференції, інтернет-конференції, олімпіади тощо. Так, у березні 2012 року проведено круглий стіл з нагоди 95-річчя Української Центральної Ради, 31 жовтня 2013 року ‑ круглий стіл «Уроки державо- і правотворення ЗУНР крізь призму 95-річчя»; 11 квітня 2014 року ‑ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення»; 11 вересня 2015 р. – круглий стіл «Громадськість у формуванні корпусу суддів та здійсненні правосуддя» та ін.

На кафедрі під керівництвом завідувача кафедри М. В. Кравчука започатковано видання збірника наукових праць «Актуальні проблеми правознавства» (було видано 5 номерів); збірника тез доповідей студентських конференцій «Правова Україна очима майбутніх фахівців».

Кафедрою успішно опрацьована госпдоговірна тема «Дотримання принципу законності в будівельній сфері», за результатами якої планується видання довідника-порадника для працівників будівельної сфери.

У 2007-2008 роках кафедрою здобуто грант відповідно до проекту Міжнародного фонду «Відродження» – за № 2604981 «Поліпшення практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг та її впровадження у навчальний процес», фінансування даного гранту становило 7 тис доларів США. Даний проект успішно був впроваджений у навчальний процес.

Кафедра теорії та історії держави і права успішно співпрацює з науковими установами (спорідненими кафедрами) та навчальними закладами (зокрема, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Львівський національний університет ім. Івана Франка, Національний університет «Одеська юридична академія», Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника та ін.), а також з Тернопільською обласною колегією адвокатів, Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області.

У 2013 році кафедрою на всеукраїнському рівні проведено науковий круглий стіл “Уроки державо- і правотворення ЗУНР крізь призму 95-річчя”. Матеріали заходу опубліковані.

Викладчі кафедри постійно публікують свої наукові праці у провідних вітчизняних і закордонних виданнях, беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Більшість викладачів кафедри мають закріплені теми докторських дисертаційних досліджень, над якими успішно працюють.

Колективом кафедри під керівництвом доц. М. Кравчука завершено у 2011 році науково-дослідну роботу в межах другої половини основного робочого часу на тему: “Розвиток держави і права України в першій половині ХХ століття.” державний реєстраційний номер 0107U007847, що є логічним продовженням попередньої теми.

 До даної дослідницької роботи було залучено 4 особи:

  1. Правове регулювання зовнішньополітичної діяльності України в 1917-1920 рр. (В.І. Михайлюк)

2.Державно-правові погляди в українському націоналістичному русі 30-50 роках ХХ століття. (В.З. Ухач)

3.Система законодавства України в 20 роки ХХ століття. (Т.О. Подковенко)

4.Правові засади будівництва збройних сил України в 1918-1921 роках. (М.В.Кравчук )

У 2010 році Грабовською Ганною Миронівною захищена кандидатська дисертація на тему: “Організаційно–правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917–1921 рр.”

З метою розширення та кращого висвітлення проблематики державно-правових процесів на Україні у ХХ столітті колектив кафедри  працює над новою темою “Розвиток держави і права України у ХХ столітті”, державний реєстраційний номер 0111U010358, що є логічним продовженням попередньої теми. Після закінчення терміну розробки планується видання колективної монографії.

Колектив кафедри працює над розробкою госпрозрахункової науково-дослідної теми.

З 2016 року на кафедрі здійснюється підготовка аспірантів.