Знання-це сила!


Щиро вітаємо на офіційному сайті

Кафедри теорії та історії держави і права

Юридичного факультету

Тернопільського національного економічного університету!!!

Кафедра теорії та історії держави і права була створена як структурний підрозділ юридичного інституту ТАНГ в червні 1997 року, а 30  листопада 1998 року відповідно до наказу № 346 з ініціативи ректора, для поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ та підвищення якості загальнотеоретичної підготовки майбутніх юристів, було проведено реорганізацію, внаслідок якої утворено дві кафедри: кафедру теорії держави і права під керівництвом доц. Кравчука М.В. та кафедру історії держави і права, яку очолив доц. Є.В. Паньків.

За вісім років функціонування кафедра теорії держави і права розробила вісім навчальних курсів, видала більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів, організувала та видала п’ять номерів наукового видання “Актуальні проблеми правознавства”.

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії знову були об’єднані в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права, яку очолив кандидат юридичних наук, доцент Микола Кравчук, який дотепер ефективно керує колективом, що має сьогодні значний науковий потенціал (1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 1 ст. викладач), під керівництвом завідувача кафедри підготовлено двох кандидатів юридичних наук.

На сьогоднішній день розроблені, апробовані, забезпечені навчально-методичними матеріалами наступні дисципліни (в тому числі, в англомовному варіанті):

Теорія держави і права;

Історія держави і права зарубіжних країн;

Історія держави і права України (в.т.ч. Звичаєве право);

Історія держави і права України та зарубіжних країн;

Юридична деонтологія і професійна етика;

Логіка для юристів;

Філософія права;

Проблеми теорії держави і права;

Правові системи сучасності;

Історія вчень про державу і право;

Історія політичної та правової думки України;

Судова риторика;

Римське право;

Канонічне право;

Методологія правових наукових досліджень;

Методологія досліджень в міжнародному праві;

Правова конфліктологія;

Дослідження та основи академічної доброчесності;

Правознавство.Пріоритетним напрямком діяльності кафедри є наукова робота. Так, впродовж функціонування кафедри, викладачі працювали над розробкою науково-дослідних тем, що виконували за рахунок другої половини робочого дня. Нині дослідження проводиться за темою: «Тенденції розвитку держави і права України (ХХ — п. чв. ХХІ ст.)» (державний реєстраційний номер 0117U000144, затверджена на 2017-2021 роки). Крім того, більшість викладачів кафедри мають закріплені теми докторських дисертаційних досліджень, над якими плідно працюють. Велика увага колективу кафедри приділяється також монографічним виданням.Ключовим завданням викладачів кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, поєднання теоретичних знань з практичним навчанням. З цією метою організовано чотири наукові гуртки (проблемні наукові групи): теорії держави і права, проблем теорії держави і права (кер. доц. М.В. Кравчук, В.М. Кравчук, А.В. Баран); з філософії права та історії вчень про державу і право (кер. доц. Т.О. Подковенко); історії держави і права України, звичаєвого, канонічного права (кер. доц. В.З. Ухач); історії держави і права зарубіжних країн (кер. доц. А.В. Грубінко). Також колектив кафедри працює над розробкою госпрозрахункових науково-дослідних тем, й зокрема: «Принцип законності в будівельній сфері» та ін. Кафедра ТІДП тісно співпрацює з територіальними громадами місцевого самоврядування щодо надання їм різних організаційно-правових послуг.Кафедра підтримує партнерські науково-професійні зв’язки з аналогічними кафедрами провідних ВНЗ України: з кафедрою теорії держави і права Одеської національної юридичної академії, завідувач — доктор юридичних наук, професор Оборотов Ю.М.; з кафедрою історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету ім. І. Франка, завідувач — професор Бойко І.Й..; з кафедрою адміністративного, конституційного та фінансового права Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, завідувач — доцент Розвадовський В.І.. Для плідної співпраці з структурними підрозділами вище вказаних ВНЗ зусилля колективу кафедри спрямовуються на розробку і реалізацію спільних наукових проектів (проведення спільних конференцій, круглих столів, публікацію наукових видань, розробки і вирішення актуальних проблем правознавства), що забезпечує підвищення ефективності наукової і навчальної діяльності кафедр.

Ще одним важливим напрямком своєї діяльності колектив кафедри вважає налагодження співпраці з правоохоронними органами та органами державної влади і управління. Ця ділянка роботи передбачає розробку і реалізацію спільних програм теорії і практики юриспруденції (у тому числі і держбюджетні), залучення досвідчених юристів-практиків до науково-викладацької роботи.

Для опанування знаннями та апробації наукових розробок у сфері юриспруденції викладачі кафедри організовують і постійно проводять круглі столи, конференції, інтернет-конференції, олімпіади тощо. Ця діяльність спрямована на підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету, впровадження в навчальний процес студентів-правників елементу науковості. У цьому плані 11 березня 2017 р. був проведений Всеукраїнський круглий стіл, присвячений 100-річчю УЦР, на тему : «УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії».

І ще, колектив кафедри ТІДП успішно проводить підготовку докторів філософії в галузі права і здійснює керівництво науково-дослідною роботою п’яти аспірантів.

З метою посилення практичної підготовки майбутніх правників, за ініціативи завідувача кафедри у 2006 році організована Тернопільська міська громадська організація “Аквітас” та впродовж 2006-2010 рр. функціонувала Тернопільська юридична клініка.

 

 

 

 

 

За додатковою інформацією звертатися

за телефонами 0352 253614

або за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька, 46а, Юридичний факультет ТНЕУ,  каб. 203, 204, 205