Про кафедру


ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

КАФЕДРИ ТЕОРІЇ ТА ІСТОРІЇ

ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Одночасно з відкриттям в Тернопільській Академії Народного Господарства Юридичного інституту, який був заснований рішенням Вченої Ради Академії від 25 лютого 1998 року (протокол № 5) та згідно наказу ректора Академії № 71 від 19 березня 1998 року, була створена кафедра історії та теорії держави і права. 30 листопада цього ж року, відповідно до наказу № 346, вона була реорганізована шляхом поділу на дві кафедри: історії держави і права та теорії держави і права.

Мета створення двох загальнотеоретичних юридичних кафедр передбачала поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ. Ці організаційні зміни у складі юридичного інституту були виправдані і зумовлені розвитком суспільно-політичних процесів в Україні. Формування правової системи України вимагало теоретичного обґрунтування нових концептів, підходів, визначення і суттєвої переоцінки державно-правових явищ. Таке завдання в першу чергу було покладене на загальнотеоретичну юридичну науку. Масштабність державо- та правотворчих процесів в Україні виділяло загальнотеоретичну підготовку майбутніх юристів, як домінуючий напрямок у підвищенні їхнього професійного рівня.

За вісім років функціонування двох загальнотеоретичних кафедр проведена суттєва робота з підготовки юристів. Було видано більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів. Зокрема кафедрою теорії держави і права було розроблено вісім навчальних курсів (теорія держави і права, юридична деонтологія, історія політичної та правової думки України, історія вчень про державу і право, філософія права, громадянське суспільство, соціологія права, канонічне право), організовано та видано п’ять номерів наукового видання “Актуальні проблеми правознавства”. Під керівництвом завідувача кафедри підготовлено науковців вищої кваліфікації, двох кандидатів юридичних наук, організована Тернопільська міська громадська організація “Аквітас” та Тернопільська юридична клініка (2006-2010 рр.), яка успішно функціонувала і команда, якої на Загальнонаціональній .олімпіаді з консультування здобула друге місце.

За кафедрою теорії держави і права у складі 1 професора, 3 доцентів, 1 ст. викладача, 1 викладача, 1 ст. лаборанта було закріплено курси: юридична деонтологія, теорія держави і права, а в третьому семестрі запроваджено філософію права. За кафедрою історії держави і права було закріплено дисципліни: історія держави і права України, історія держави і права зарубіжних країн, основи римського права. Завідувачем кафедри теорії держави і права призначили доцента М. В. Кравчука, а завідувачем кафедри історії держави і права – доцента Є. В. Паньківа, а з 2004 року доцент В. Б. Череватюк. Першими викладачами кафедри теорії держави і права були: Кравчук Микола Володимирович – керівник курсу «Теорія держави і права», Філик Наталя Володимирівна – викладач з проведення семінарських занять з «Теорії держави і права», «Юридичної деонтології», Череватюк Вікторія Богданівна за сумісництвом – керівник курсу «Юридична деонтологія», Братасюк Марія Григорівна – керівник курсу «Філософія права», Муха Руслана Анатоліївна – викладач з проведення семінарських занять з «Теорії держави і права», Крутник Роман Михайлович – викладач з проведення семінарських занять з «Теорії держави і права», «Філософія права», Браїловська Зінаїда Танасівна – викладач з проведення семінарських занять з «Історії вчень про державу і право», Матвіїшин Наталія Іванівна – керівник курсу «Юридична деонтологія». Старшими лаборантами були: Головко Володимир Михайлович, з 1999 року – Подковенко Тетяна Олександрівна. Стажистом-дослідником кафедри була Грабовська Анна Миронівна.

На кафедрі історії держави і права першими викладачами були: Панків Євген Васильович – керівник курсу «Історія держави і права України», Череватюк Вікторія Богданівна – керівник курсу «Історія держави і права зарубіжних країн», Радібова Інна Олексіївна – керівник курсу «Основи римського цивільного права», пізніше працювали Смолей Василь Васильович – керівник курсу «Історія держави і права України», Лісна Іванна Степанівна – керівник курсу «Історія держави і права України», «Судова риторика», Бондарчук Юлія Юріївна – викладач семінарських занять з курсу «Історія держави і права України», «Історія держави і права зарубіжних країн», Палій Ольга Степанівна – старший лаборант кафедри та викладач семінарських занять з курсу «Основи римського цивільного права».

Основні зусилля щодо розвитку кафедри були спрямовані на підготовку наукових кадрів. З цією метою були скеровані на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліст з «правознавства» Головко Володимир Михайлович, Грабовська Анна Миронівна, Подковенко Тетяна Олександрівна на заочну форму навчання Юридичного інституту ТАНГ, з наступним здобуттям наукових ступенів.

Крім того, з метою підвищення якості підготовки студентів кафедрою активно вдосконалювалось навчально-методичне забезпечення наявних предметів («Теорія держави і права», «Юридична деонтологія», «Філософія права») і запроваджувались нові навчальні предмети («Історія вчень про державу і право», «Історія політичних і правових учень», «Проблеми теорії держави і права» та ін.).

У 2005 році, відповідно до наказу ректора № 94 від 19 жовтня 2005 року, кафедри теорії держави і права та історії держави і права були об’єднані в кафедру теорії та історії держави і права, яку очолив доцент М. В. Кравчук.

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії були об’єднанні в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі теорії та історії держави і права:

 • Теорія держави і права;
 • Історія держави і права зарубіжних країн;
 • Історія держави і права України (в.т.ч. Звичаєве право);
 • Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів;
 • Філософія права;
 • Проблеми теорії держави і права;
 • Історія вчень про державу і право;
 • Історія політичної та правової думки України;
 • Судова риторика;
 • Основи римського цивільного права;
 • Канонічне право;
 • Методологія наукових досліджень;
 • Правова конфліктологія;
 • Правознавство.

Крім того, для магістратури, кафедра теорії та історії держави і права має змогу викладати такі навчальні курси: громадянське суспільство, правова антропологія, правова аксіологія, міжнародно-правові механізми захисту прав людини, історія європейської владно-правової ментальності, сучасні методи вивчення права.

Кафедра теорії та історії держави і права є основним, базовим підрозділом з навчально-методичної роботи. Всі дисципліни, що закріплені за кафедрою, забезпечені навчально-методичними матеріалами. У контексті цієї роботи колективом кафедри видано понад 50 навчально-методичних розробок, у тому числі в електронному варіанті, що особливо актуально в умовах переходу до Болонського процесу.


Професорсько-викладацький склад

Кравчук Микола Володимирович

завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету.

Вчене звання: доцент.

Почесне звання: Заслужений юрист України

Контакти: E-mail: mykvlad25@gmail.com

Кабінет: 205

Дисципліни: Теорія держави і права; Проблеми теорії держави і права Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; правове регулювання будівництва і діяльності Збройних Сил України; розвиток держави і права в Україні на початку ХХ ст.; порівняльне правознавство (компаративістика); проблеми впровадження юридичної клінічної освіти в навчальний процес в Україні. Автор понад 200 наукових праць, з них: одна монографія, 16 навчальних посібників (6 навчальних посібників з теорії держави і права, проблем теорії держави і права з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), 28 навчально-методичних посібники. У Львівському національному університеті ім. І.Франка підготував дисертацію на тему: "Організаційно-правові основи будівництва держполітохорони ДСР у 1917-1922 рр.” на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” і у 1989 році в Інституті держави і права ім. В. Корецького її захистив. У 1996 році в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Німеччина) здобув науковий ступень доктора права, захистивши дисертацію на тему: “Правові основи будівництва Збройних Сил на території України в 1914–1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження” (спеціальність 12.00.01). Крім того, закінчив Київське вище танко-інженерне училище (1974р.) та академію Бронетанкових військ ім. Р. Малиновського (м. Москва, 1988 р.). Полковник Збройних Сил України. Працює над завершенням докторської дисертації. Понад 20 років (з перервами) очолює загальнотеоретичні юридичні кафедри (ІФДТУНГ, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, ТАНГ, ТДЕУ, ТНЕУ). З 30 березня 2007 року очолює кафедру теорії та історії держави і права ТНЕУ, нині Західноукраїнський національний університет. З 2000 р. організатор і головний редактор наукового видання (опубліковано п’ять номерів збірника наукових праць "Актуальні проблеми правознавства”). Організатор і керівник Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "Аквітас”, Тернопільської юридичної клініки (2006-2010 рр.), адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів (з 2012 член ради адвокатів Тернопільського області).   Посилання на бази даних: https://orcid.org/0000-0001-6962-1831 https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=alATJScAAAAJ http://dspace.tneu.edu.ua/simple-search?query=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

E-mail: m.kravchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 0674584576 Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-207)

Савенко Віктор Васильович

Посада: професор Науковий ступінь: доктор юридичних наук

E-mail: v.savenko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Ухач Василь Зіновійович

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Коло наукових інтересів: актуальні проблеми українського державотворення, історія українського права, національно-визвольна боротьба в Україні 20 – 50 –х років ХХ ст.

Лекційні курси:
Історія держави і права України (в.т.ч. Звичаєвке право); Основи римського цивільного права; Судова риторика; Канонічне право
Василь Зіновійович Ухач у 1995 році закінчив історичний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. У 2011 році закінчив юридичний факультет Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ). У вересні 1998 року захистив дисертацію за спеціальністю 07.00.01 – "Історія України” в Київському університеті ім. Т. Г. Шевченка на тему: "Культурно-освітня діяльність ОУН (1929 – 1944 рр.)”. Василь Зіновійович працював з 1 листопада 1998 р. викладачем, а з 2001 р. – доцентом кафедри філософії та українознавства Тернопільської державної медичної академії ім.І. Я. Горбачевського. З серпня 2001 р. – по червень 2003 р. – на посаді завідувача кафедри філософії та українознавства ТДМА ім. І. Я. Горбачевського. З червня 2003 р. – по листопад 2004 р. – на посаді доцента кафедри юридичних дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом (Тернопільський інститут). З 1 грудня 2004 р. – на посаді доцента кафедри історії держави і права юридичного факультету ТДЕУ, а з 1 січня 2006р. – на посаді доцента кафедри теорії та історії держави і права.
Автор 70 наукових публікацій, зокрема англомовного навчального посібника з історії України, монографії "Культурно-освітня діяльність ОУН (1929 - 1944 роки)”, навчально-методичного посібника "Історія держави і права України”, навчального посібника «Історія держави і права України», навчально-методичних матеріалів з курсу «Юридична деонтологія і професійна етика», навчально-методичного посібника "Основи римського цивільного права”, навчально-методичного посібника та опорних конспектів лекцій з курсу "Судова риторика”.

Публікації:

 1. Формування та генезис державотворчих ідей Проводу українських націоналістів в 1940-1950- х роках XX ст. / В. З. Ухач // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – Ужгород. – 2013. – Вип. 22. – С. 78-84.
 2. Ухач В. З. Генезис державотворчих ідей проводу українських націоналістів в 1940-1950 роках XX століття / В.З. Ухач // Порівняльно-аналітичне право. Електронне науково-фахове видання. – 2014. – № 5. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: e-journal@pap.in.ua, www.pap.in.ua.
 3. Ухач В. З. Військові формування УПА (Б-Б)-УНРА в національному русі опору періоду Другої світової війни: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) / В. З. Ухач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: «Історія». – 2015. - № 3. – С. 74-81.
 4. Ухач В.З. Карпато-Українська держава в сучасній вітчизняній історіографії (вибрані аспекти). / В.З. Ухач // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 25. - С. 195-200.
 5. Ухач В.З. Підпільний український парламент (УГВР): сучасна українська історіографія (вибрані аспекти). / В.З. Ухач // Порівняльно-аналітичне право. Електронне наукове фахове видання. – 2016. - № 4. – С. 53-59.
E-mail: v.ukhach@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Подковенко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Коло наукових інтересів: політико–правові ідеї і концепти, проблеми розвитку держави і права, захист прав і свобод людини, проблеми правового регулювання суспільних відносин в Україні.

Лекційні курси:
Історія політичної і правової думки в Україні; Історія вчень про державу і право; Філософія права; Судова риторика (З.Ф.Н.).
Тетяна Олександрівна Подковенко закінчила Інститут банківської бізнесу ТАНГ (нині ТНЕУ) у 1994 році. У 2003 році здобула другу вищу освіту за спеціальністю „Правознавство”. З 1999 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри теорії держави і права ЮФ ТАНГ, викладача, доцента кафедри. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – "Теорія держави і права, історія держави і права, історія політичних і правових вчень про державу і право” на тему: "Становлення системи законодавства України 1917-1920 рр. (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР)”. Автор 40 наукових статей.

Публікації:

 1. Подковенко Т.О. Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник / Т.О. Подковенко. – Тернопіль, 2009.
 2. Подковенко Т.О. Історія вчень про державу і право. Навчально-методичні матеріали / Т.О.Подковенко. – Тернопіль, 2016.
 3. Судовий прецедент та проблеми визнання його джерелом права в Україні / Т.О. Подковенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. – 2013. – Випуск 6. – Том 1. – С. 7-10.
 4. Подковенко Т.О. Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки / Т.О. Подковенко // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 32-38.
 5. Подковенко Т.О. Стандарти справедливого суду відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод / Т.О. Подковенко // Право і суспільство. – 2016. – № 1- 1. – С. 30-35.
 6. Подковенко Т.О., Фігун Н. Проблеми праворозуміння в основних школах права / Т.О. Подковенко, Н.Фігун // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 2. – С. 261-264.
E-mail: t.podkovenko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Кравчук Валентина Миколаївна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Коло наукових інтересів: громадські об’єднання, громадськість, громадянське суспільство, захист прав і свобод людини, філософська концепція правового простору

Лекційні курси: Правознавство; Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів
Кравчук В. М. у 2001 р. закінчила з відзнакою юридичний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (отримала вищу освіту за спеціальністю «Правознавство»). У 2003 р. закінчила факультет романо-германської філології того ж університету (за спеціальністю «Німецька мова та література»). З вересня 2001 р. розпочала науково-педагогічну діяльність в Тернопільському державному економічному університеті (з 01. 09. 2001 р. до 31.08.2003 р. стажистом-дослідником кафедри міжнародного та господарського права, з 31. 08. 2003 р. по 31. 08. 2004 р. викладачем кафедри історії держави і права, з 31. 08. 2003 р. по 31. 08. 2010 р. викладачем кафедри правового регулювання економіки та правознавства, з 31. 08. 2010 р. по 31.08. 2015 р. доцентом цієї ж кафедри). З 1 вересня 2015 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ.
24 грудня 2008 року захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.01 теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. Тема дисертації: "Взаємовідносини громадських організацій і держави в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти)”. Вчене звання доцента кафедри правового регулювання економіки і правознавства присвоєне рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 лютого 2012 року.
Автор 69 друкованих праць, з них: 52 публікації – наукові статті та тези, з яких 21 – у фахових виданнях, а також авторська монографія та співавторство у колективній монографії; 17 навчально-методичних праць, в тому числі навчальний посібник для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів «Правознавство» (у співавторстві з Кравчук К. Г.), що отримав гриф "Рекомендовано Міністерством освіти та науки України".

Публікації:

 1. Кравчук В. М. Правознавство: Опорні конспекти: /Навч. посіб. для студентів неюридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – ТзОВ «Терно-граф», Тернопіль, 2010. - 304 с.
 2. Кравчук В. М. Громадські організації і держава: взаємовідносини в умовах формування громадянського суспільства в Україні (теоретико-правові аспекти): Монографія / В.М. Кравчук. – Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2011. – 260 с.
 3. Кравчук В. М. Філософсько-правовий вимір просторового буття людини/ В. М. Кравчук//Форум права. – 2014. – № 1. – С. 294–298 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_51.pdf
 4. Кравчук В. М. Поняття правового простору: філософсько-правова інтерпретація / В. М. Кравчук// Актуальні проблеми держави і права: Збірник наукових праць. - Випуск 74. – Одеса: Юридична література, 2014. – С. 26-32.
 5. Кравчук В. М. Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості / В. М. Кравчук, П.І. Каблак //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 2. Том 3. 2015. – С. 161 – 166.
E-mail: v.kravchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Грубінко Андрій Васильович

Посада: професор Науковий ступінь: доктор історичних наук

Коло наукових інтересів: всесвітня історія (новітня історія країн Західної Європи); міжнародні відносини (проблеми європейської інтеграції), історико-правові проблеми зовнішньої політики України і зарубіжних країн на рубежі ХХ і ХХІ століть; методолія викладання історико-правових дисциплін у підготовці юристів.

Лекційні курси:
Історія держави і права зарубіжних країн; Логіка для юристів; Методологія наукових досліджень.
Грубінко Андрій Васильович у 2005 році закінчив історичний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю «Історія», спеціалізація «Правознавство». Здобув ступінь магістра. У 2004–2005 рр. – стипендіат Президента України. У 2005–2007 рр. удостоєний стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. У 2007 році в Київському славістичному університеті захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 07.00.02 – «Всесвітня історія» на тему: «Українсько-британські відносини у 1991–2004 рр. (політичне та військове співробітництво)». У 2011 році закінчив ПАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація «Комерційне та трудове право» (друга вища освіта).
З 2007 року – викладач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету ТНЕУ. З липня 2008 року – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права. З вересня 2010 року – доцент кафедри теорії та історії держави і права.
Підготовив понад 80 наукових та навчально-методичних праць, з них 1 монографія та 1 навчальний посібник. Постійний учасник міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Публікації:

 1. Грубінко А.В. Історія держави і права зарубіжних країн: навчальний посібник / Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. – 656с.
 2. Grubinko A.V. The historical periods of participating Great Britainin in Common Security and Defens Policy of EU / A.V. Grubinko // British Journal of Science, Educationand Culture. – London: London University Press, 2015. – No. 1 (7) (January-June). – Volume III. – P. 651-657.
 3. Грубинко А.В. Последствиявойны в Ираке 2003 года для участияВеликобритании в европейскойвоенно-политическойинтеграции / А.В. Грубинко // InternationalScientificandPracticalCongress "ScientificAchievements 2015", 20 February 2015 inVienna (Austia). – Prague: PublishingCenterof TheInternationalScientificAssociation "Science&Genesis”, 2015. – Volume 2. – P. 193-197.
 4. Grubinko A. International Interests of Great Britain in the Conditions of Modern Crisis of the European Security System / A. Grubinko // Historia i Polityka. - Torun: Nicolas Copernicus University, 2015. - No 14 (21). - pp. 67-83.
 5. Грубінко А.В. Велика Британія в європейській політичній інтеграції: історичні витоки "особливої” позиції та сучасність (до 70-ї річниці промов У. Черчілля у Фултоні та Цюриху) // Зовнішні справи. – 2016. – № 4. – С. 36-39.
E-mail: a.hrubinko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Зварич Данута Іванівна

Посада: доцент Науковий ступінь: кандидат психолоічних наук

Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)

Аспіранти

Сташків Надія Михайлівна

Аспірант

Спеціальність 12.00.01


Мудрак Роман Миколайович

Аспірант

Спеціальність 12.00.01


Мартинюк Ярослав Іванович

Аспірант

Спеціальність 12.00.01


Грищук Максим Олександрович

Аспірант

Спеціальність 12.00.01